مجیک سیوید

مجیک سیوید

یک کود آلی بر پایه جلبک دریایی است که به طور شگفت انگیزی عملکرد محصول را افزایش خواهد داد. این محصول سبب افزایش جوانه زنی و ریشه زایی گیاه شده و در ریشه دار کردن قلمه ها و تلقیح ریشه نشا کاربرد دارد. به علاوه جلبک دریایی میزان جذب عناصر توسط ریشه را به شدت افزایش خواهد داد. کاربرد این محصول 15 روز قبل از برداشت، عمر مفید میوه و سبزی را افزایش داده و در ماندگاری گل های شاخه بریده موثر است. اگرچه جلبک دریایی در کنار پتاسیم به طرز چشمگیری از حساسیت به تنش ها می کاهد وجود درصد بالایی از آرژنیک اسید در پاوسیوید مقاومت گیاه به شوری را دو چندان می نماید. با وجود اینکه پاورسیوید، هم به صورت خاک مصرف و هم محلول پاش قابل استفاده است اما باید توجه داشت محلول پاشی روی برگ تا 20 درصد موثر تر خواهد بود.

توضیحات

مجیک سیوید (جلبک دریایی)

مجیک سیوید یک کود آلی بر پایه جلبک دریایی است که به طور شگفت انگیزی عملکرد محصول را افزایش خواهد داد. این محصول سبب افزایش جوانه زنی و ریشه زایی گیاه شده و در ریشه دار کردن قلمه ها و تلقیح ریشه نشا کاربرد دارد. به علاوه جلبک دریایی میزان جذب عناصر توسط ریشه را به شدت افزایش خواهد داد. کاربرد این محصول 15 روز قبل از برداشت، عمر مفید میوه و سبزی را افزایش داده و در ماندگاری گل های شاخه بریده موثر است. اگرچه جلبک دریایی در کنار پتاسیم به طرز چشمگیری از حساسیت به تنش ها می کاهد وجود درصد بالایی از آرژنیک اسید در مجیک سیوید مقاومت گیاه به شوری را دو چندان می نماید. با وجود اینکه مجیک سیوید، هم به صورت خاک مصرف و هم محلول پاش قابل استفاده است اما باید توجه داشت محلول پاشی روی برگ تا 20 درصد موثر تر خواهد بود.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.10 – 0.2 Kg0.4-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
2.00%Total Nitrogen(N)
12.0%Water soluble potassium oxide(K2O)
45.0%Organic matter
24.00%Alginic acid

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.