مجیک آمینو 45

مجیک آمینو45

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیکی که نقش های متعدد هورمونی و ساختمانی دارند، به کار رفته و در تنظیم فعالیت های هورمونی گیاه و یکسان سازی فعالیت های رویشی و زایشی گیاه موثر است. استفاده از مجیک آمینو 45، به دلیل درصد بالایی از این اسید های آمینه، نیازهای فیزیولوژیک گیاه را تامین کرده و فعالیت های متابولیسمی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این محصول در زمان پر شدن میوه ها، فاصله زمانی بین جذب عناصر و ذخیره سازی در میوه را کوتاه کرده و شادابی گیاه را در فاز زایشی تضمین می نماید. مجیک آمینو 45، یک فعال کننده پویای زیستی آلی است که حاوی اسیدهای آمینه و مواد آلی با منشاء گیاهی بوده که در مقاومت گیاه به شرایط غرقابی، آفات و بیماری‌ها، آلودگی‌ هوا، سطح بالای اوزن و بارانهای اسیدی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

توضیحات

مجیک آمینو45

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیکی که نقش های متعدد هورمونی و ساختمانی دارند، به کار رفته و در تنظیم فعالیت های هورمونی گیاه و یکسان سازی فعالیت های رویشی و زایشی گیاه موثر است. استفاده از مجیک آمینو 45، به دلیل درصد بالایی از این اسید های آمینه، نیازهای فیزیولوژیک گیاه را تامین کرده و فعالیت های متابولیسمی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این محصول در زمان پر شدن میوه ها، فاصله زمانی بین جذب عناصر و ذخیره سازی در میوه را کوتاه کرده و شادابی گیاه را در فاز زایشی تضمین می نماید. مجیک آمینو 45، یک فعال کننده پویای زیستی آلی است که حاوی اسیدهای آمینه و مواد آلی با منشاء گیاهی بوده که در مقاومت گیاه به شرایط غرقابی، آفات و بیماری‌ها، آلودگی‌ هوا، سطح بالای اوزن و بارانهای اسیدی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.1kg/100lit 0.4-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
90.0%Total Organic Matter
9.00%Total Nitrogen (N)
40.0%Organic Carbon (C)
65.0%Total Amino Acids
50.0%Free Amino Acids

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.