مجیک زینکوبور

مجیک زینکوبور

کاربرد تركيبات فروت ست، نقش اساسي در تشكيل و تكامل تخمك و افزايش ميزان گرده افشاني گیاه دارد. محلول پاشي پس از برداشت، مقاومت جوانه هاي گل را نسبت به سرماي زمستان و بهار خواهد داد . از آنجا که در ابتدای فصل، بخش هوايي درخت شامل جوانه هاي زايشي و رويشي رشد سريعی داشته در حالي كه ريشه ها به اندازه كافي شروع به جذب عناصر غذايي از خاك نكرده اند؛ گیاه، عناصر غذايي مورد نياز در اين مراحل را از ذخيره درخت در فصل رشد قبل، تامين نموده که منجر به ضعف گیاه خواهد شد. استفاده از مجیک زینکوبر سبب می گردد گیاه در این مرحله، عناصر مورد نیاز خود را از طریق جذب برگی به دست آورده و در نتیجه ذخیره ای غنی تر برای رشد خواهد داشت. همچنین درصد مطلوب عنصر بور در مجیک زینکوبر، به دلیل تاثیر مستقیم این عنصر در طول عمر دانه گرده و طول لوله گرده و در نتیجه تلقیح تخمک پس از گرده افشانی، با دوز مصرف بسیار کم، تاثیر چشمگیری در افزایش محصول و عملکرد نهایی خواهد داشت.

توضیحات

مجیک زینکوبور

کاربرد تركيبات فروت ست ، نقش اساسي در تشكيل و تكامل تخمك و افزايش ميزان گرده افشاني گیاه دارد. محلول پاشي پس از برداشت، مقاومت جوانه هاي گل را نسبت به سرماي زمستان و بهار خواهد داد . از آنجا که در ابتدای فصل، بخش هوايي درخت شامل جوانه هاي زايشي و رويشي رشد سريعی داشته در حالي كه ريشه ها به اندازه كافي شروع به جذب عناصر غذايي از خاك نكرده اند؛ گیاه، عناصر غذايي مورد نياز در اين مراحل را از ذخيره درخت در فصل رشد قبل، تامين نموده که منجر به ضعف گیاه خواهد شد. استفاده از مجیک زینکوبر به عنوان یک فروت ست قوی سبب می گردد گیاه در این مرحله، عناصر مورد نیاز خود را از طریق جذب برگی به دست آورده و در نتیجه ذخیره ای غنی تر برای رشد خواهد داشت. همچنین درصد مطلوب عنصر بور در مجیک زینکوبر، به دلیل تاثیر مستقیم این عنصر در طول عمر دانه گرده و طول لوله گرده و در نتیجه تلقیح تخمک پس از گرده افشانی، با دوز مصرف بسیار کم، تاثیر چشمگیری در افزایش محصول و عملکرد نهایی خواهد داشت.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف 0.05-0.1Kg/100lit0.5-0.7kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
15.0%Water Soluble Zinc
6.00%Water Soluble Bor

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.