مجیک میکس

مجیک میکس

خاک های کشاورزی به مرور و با کشتهای مکرر عناصر غذایی خود را از دست می دهند. این موضوع در خاکهای مناطق خشک در مورد کمبود آهن ، مس ، روی ، منگنز و … در خاک های مناطق مرطوب معمولا با کمبود کلر و مولیبدن صادق است. از طرفی استفاده بیش از حد عناصر می تواند منجر به مسمویت گیاه شود به عبارت دیگر کاربرد زیاد کودها نه تنها به بهبود وضعیت خاک و گیاه کمکی نکرده بلکه می تواند شرایط را برای گیاه سخت تر کند. مجیک میکس ترکیبی منحصر به فرد از عناصر میکرو است که با حساسیت بسیار بالا، مناسب شرایط اقلیمی ایران سفارش و فرموله شده است و حاوی نسبت‌های متعادلی از عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس، منگنز، منیزیم، بر و مولیبدن بوده که برای پیشگیری و درمان کمبود این عناصر در گیاهان به صورت محلول پاشی و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد و در کلیه مراحل رشد شرایط مطلوبی برای گیاهان فراهم می آورد.

توضیحات

مجیک میکس

خاک های کشاورزی به مرور و با کشتهای مکرر عناصر غذایی خود را از دست می دهند. این موضوع در خاکهای مناطق خشک در مورد کمبود آهن ، مس ، روی ، منگنز و … در خاک های مناطق مرطوب معمولا با کمبود کلر و مولیبدن صادق است. از طرفی استفاده بیش از حد عناصر می تواند منجر به مسمویت گیاه شود به عبارت دیگر کاربرد زیاد کودها نه تنها به بهبود وضعیت خاک و گیاه کمکی نکرده بلکه می تواند شرایط را برای گیاه سخت تر کند. مجیک میکس ترکیبی منحصر به فرد از عناصر میکرو است که با حساسیت بسیار بالا، مناسب شرایط اقلیمی ایران سفارش و فرموله شده است و حاوی نسبت‌های متعادلی از عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس، منگنز، منیزیم، بر و مولیبدن بوده که برای پیشگیری و درمان کمبود این عناصر در گیاهان به صورت محلول پاشی و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد و در کلیه مراحل رشد شرایط مطلوبی برای گیاهان فراهم می آورد.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.05 – 0.1 Kg0.4-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
0.80%Boron (B) Water Soluble
1.20%Copper (Cu) Water Soluble
5.50%Iron (Fe) Water Soluble
3.20%Manganese (Mn) Water Soluble
0.05%Molybdenum (Mo) Water Soluble
6.00%Zinc (Zn) Water Soluble

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.