پاور یونی فورس

پاور یونی فورس

پاور یونی فورس، صرفه نظر از مواد احراز شده که شامل NPK  به فرم مایع می باشد، دارای عناصر ویژه با فرمولی مروز و محرمانه بوده که حاوی تنوعی از اسیدهای آمینه ، پروتئین و آنزیم است که سبب گل انگیزی و تحریک گیاه برای تولید گل گشته و واضح است که افزایش تعداد گل در یک گیاه، منجر به افزایش محصول و در نتیجه سود اقتصادی بیشتر خواهد شد. ترکیب برابر از نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در پاور یونی فورس سبب می شود گل های تولید شده به خوبی تغذیه شده و از ریزش آنها ممانعت گردد زیرا هر گیاه به طور طبیعی گل های اضافه را با پدیده هرس شیمایی از دست میدهد در حالی که استفاده از این محصول با تقویت بنه گیاه از این عمل جلوگیری خواهد کرد.

توضیحات

پاور یونی فورس

پاور یونی فورس، صرفه نظر از مواد احراز شده که شامل NPK  به فرم مایع می باشد، دارای عناصر ویژه با فرمولی مروز و محرمانه بوده که حاوی تنوعی از اسیدهای آمینه ، پروتئین و آنزیم است که سبب گل انگیزی و تحریک گیاه برای تولید گل گشته و واضح است که افزایش تعداد گل در یک گیاه، منجر به افزایش محصول و در نتیجه سود اقتصادی بیشتر خواهد شد. ترکیب برابر از نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در پاور یونی فورس سبب می شود گل های تولید شده به خوبی تغذیه شده و از ریزش آنها ممانعت گردد زیرا هر گیاه به طور طبیعی گل های اضافه را با پدیده هرس شیمایی از دست میدهد در حالی که استفاده از این محصول با تقویت بنه گیاه از این عمل جلوگیری خواهد کرد.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1 -0.3 lit0.5-0.7lit/ 1000m2

 

(w/w)Content
5.00%Total nitrogen (N)
5.00%Water soluble Phosphorous Pentoxide (P2O5)
5.00%Water soluble potassium oxide(K2O)
Special enzymes + protein

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف گل انگیزی با توجه به سن گیاه متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.