اکتیو پروتئین

یک کود ارگانیک بر پایه محلول پنتاهیدریدسولفات مس و لیگنوسولفات سولفات کلسیم می باشد که در تمام دوره اهی رشد گیاه به ویژه در دوره استرس گیاه مصرف می گردد . اکتیو پروتئین اثر مهمی در نمو گیاه با یک ترکییب غنی از آمینو اسید های آزاد ایجاد می کند و با استرسهای محیطی مقابله می نماید ، این محصول تلقیح و در نتیجه میزان میوه را افزایش می دهد و انرژی گیاه را تامین می کند . اکتیو پروتئین یک کود ارگانیک است که در همه دوره های رشد گیاه به ویژه در زمان تنش های محیطی به کار می رود . این محصول با دارا بودن مواد آلی ، آمینو اسیدهای غنی و پروتئین امکان رشد سریع گیاه را فراهم می آورد . در زمان استرس های محیطی شامل شوری بالا ، دمای پایین یا بالا خشکسالی و کاهش رطوبت استفاده می گردد و اثرات مضر آفت کش ها را جبران می نماید . این محصول به صورت محلول پاشی و خاکی قابل استفاده است . مصرف خاکی آن باعث اصلاح ساختار خاک و جذب سریع عناصر توسط گیاه خواهد شد

توضیحات

اکتیو پروتئین

یک کود ارگانیک بر پایه محلول پنتاهیدریدسولفات مس و لیگنوسولفات سولفات کلسیم می باشد که در تمام دوره اهی رشد گیاه به ویژه در دوره استرس گیاه مصرف می گردد . اکتیو پروتئین اثر مهمی در نمو گیاه با یک ترکییب غنی از آمینو اسید های آزاد ایجاد می کند و با استرس های محیطی مقابله می نماید ، این محصول تلقیح و در نتیجه میزان میوه را افزایش می دهد و انرژی گیاه را تامین می کند . اکتیو پروتئین یک کود ارگانیک است که در همه دوره های رشد گیاه به ویژه در زمان تنش های محیطی به کار می رود .

این محصول با دارا بودن مواد آلی ، آمینو اسیدهای غنی و پروتئین امکان رشد سریع گیاه را فراهم می آورد . در زمان استرس های محیطی شامل شوری بالا ، دمای پایین یا بالا خشکسالی و کاهش رطوبت استفاده می گردد و اثرات مضر آفت کش ها را جبران می نماید . این محصول به صورت محلول پاشی و خاکی قابل استفاده است . مصرف خاکی آن باعث اصلاح ساختار خاک و جذب سریع عناصر توسط گیاه خواهد شد

Free Amino Asid Details
Aspartic Asid: 15,20

Threonine :   1,34

Serin  :   5,58

Glutamic Asid  : 37,52

Glysin   : 17,12

Alanine  : 12,06

Valin : 12,19

Methionine   : 1,17

Isoleucine : 5,63

Leucine : 16,97

Tyrosine   : 8,65

Phenylalanine : 45,20

Histidine :  7,56

Lysine  : 5,78

Arginine   : 5,49

 

W/WCONTENT
25.0%Organic Matter
2.0%Organic Nitrogen
5.0%K2osoluble in water
19.0%Free Amino Acid
24.8%Total protein

 

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1lit0.2-0.3lit/ 1000m2

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.