آمینو میل

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیسمی که نقش های متعدد هورمونی و ساختمانی دارند بکار رفته است و می توانند موجب تنظیم فعالیت های هورمونی و یکسان سازی فعالیت های رویشی و زایشی گیاه شوند.پس از استفاده از آمینومیل نیازهای فیزیولوژیک گیاه تامین شده و فعالیت های متابولیسمی بصورت شگرفی افزایش می یابد. این کود در زمان پر شدن میوه فاصله زمانی بین جذب و ذخیره سازی گیاه را کوتاه کرده شادابی در فاز زایش را تضمین می کند. این محصول در دو مدل 40% و 70% عرضه می شود .

توضیحات

آمینو میل

اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیسمی که نقش های متعدد هورمونی و ساختمانی دارند بکار رفته است و می توانند موجب تنظیم فعالیت های هورمونی و یکسان سازی فعالیت های رویشی و زایشی گیاه شوند.پس از استفاده از آمینومیل نیازهای فیزیولوژیک گیاه تامین شده و فعالیت های متابولیسمی بصورت شگرفی افزایش می یابد. این کود در زمان پر شدن میوه فاصله زمانی بین جذب و ذخیره سازی گیاه را کوتاه کرده شادابی در فاز زایش را تضمین می کند. این محصول در دو مدل 40% و 70% عرضه می شود .

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم‌بندی می‌شوندکه اسیدهای آمینه ضروری به آن دست هاز اسیدهای آمینه گفته می‌شود که گیاه قادر به سنتز آن‌ها نبوده و باید در اختیار گیاه قرار بگیرد. اسیدهای آمینه غیرضروری به آن دسته‌ای می‌گویند که گیاه قادر به سنتز آن‌ها می‌باشد. هر کدام از اسیدهای آمینه در فیزیولوژی گیاه نقشی را برعهده دارند، به عنوان مثال آلانین در سنتز کلروفیل و پرولین در جوانه زدن دانه‌های گرده نقش دارد

(w/w)Content
60.0%Organic matter
40%or70%Amino acid
3.00%Total nitrogen

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط اسید آمینه با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف اسید آمینه با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.