آنتی استرس

محصولی ویژه بر پایه آمینو اسیدهای آزاد است که در تسریع فعالیت های آنزیمی مهم بوده و ترکیب اصلی آن ارگانیک ماده است ، اسید آمینه های آزاد و عناصر میکرو می تواند به عنوان آنتی استرس عمل کرده و از تنش های سرمایی و گرمایی جلوگیری کند . این کود حاوی اسیدهای آمینه است که در گیاه به ساخته شدن پروتئین ها و آنزیم ها و پیش ماده ها کمک می نماید . اسید آمینه نوع L موجود در این محصول سبب افزایش رشد و باردهی گیاه می شود. آمینو اسیدها و پروتئین موجود در این کود در ساختار آنزیم ها شرکت کرده و مکانیسم های فیزیولوژیکی گیاه را تنظیم می نماید . همچنین کاربرد خاکی این محصول سبب تحریک و توسعه ریشه گیاهان شده و تکثیر میکرو ارگانیسم های مفید خاک را بالا می برد . مصرف آنتی استرس سبب تقویت کمی ، کیفی ، گلدهی و میوه دهی می گردد . این کود به دلیل داشتن ریز مغذی های دیگر می تواند یک کود کمپلکس با قابلیت جذب بالا باشد ، آنتی استرس به دو صورت محلول پاشی و خاکی قابل استفاده است.

توضیحات

آنتی استرس

محصولی ویژه بر پایه آمینو اسیدهای آزاد است که در تسریع فعالیت های آنزیمی مهم بوده و ترکیب اصلی آن ارگانیک ماده است ، اسید آمینه های آزاد و عناصر میکرو می تواند به عنوان آنتی استرس عمل کرده و از تنش های سرمایی و گرمایی جلوگیری کند . این کود حاوی اسیدهای آمینه است که در گیاه به ساخته شدن پروتئین ها و آنزیم ها و پیش ماده ها کمک می نماید . اسید آمینه نوع L موجود در این محصول سبب افزایش رشد و باردهی گیاه می شود. آمینو اسیدها و پروتئین موجود در این کود در ساختار آنزیم ها شرکت کرده و مکانیسم های فیزیولوژیکی گیاه را تنظیم می نماید . همچنین کاربرد خاکی این محصول سبب تحریک و توسعه ریشه گیاهان شده و تکثیر میکرو ارگانیسم های مفید خاک را بالا می برد . مصرف آنتی استرس سبب تقویت کمی ، کیفی ، گلدهی و میوه دهی می گردد . این کود به دلیل داشتن ریز مغذی های دیگر می تواند یک کود کمپلکس با قابلیت جذب بالا باشد ، آنتی استرس به دو صورت محلول پاشی و خاکی قابل استفاده است.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1-0.3lit0.3-0.5lit\1000m2

 

W/WCONTENT
25.0%Organic Matter
6.0%K2O
5.0%Total Nitrogen (N)
25.0%Amino Acid

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.