بیومارک

مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه مواد آلی در شرایط ویژه توسط میکرو ارگانیسم های خاص می باشند ، مواد هیومیکی از سه قسمت هیومیک اسید که در مواد قلیایی محلول و در آب و اسید نامحلول است ، فولویک اسید  که در آب قلیا و اسید محلول است و در نهایت هیومین که در قلیا و اسید و آب نامحلول تشکیل شده است . تاثیر اسید هیومیک بر رشد ریشه چنان واضح و شگرف است که در تیمارها حجم ریشه را به صورت چشمگیری افزایش می دهد ، لذا مقاومت گیاه را افزوده و سبب بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی خواهد شد ، بیومارک محصول منحصربفردی که خاک را اصلاح نموده و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد ، بیومارک با منشاء آلی که به دلیل وجود مواد ارگانیک ، هیومیک و فلویک اسید مقاومت گیاه نسبت به تنش محیط ، بیماری های ریشه ای افزایش می دهد ، کاربرد این کود به صورت خاکی است .

توضیحات

بیومارک

مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه مواد آلی ارگانیک در شرایط ویژه توسط میکرو ارگانیسم های خاص می باشند ، مواد هیومیکی از سه قسمت هیومیک اسید که در مواد قلیایی محلول و در آب و اسید نامحلول است ، فولویک اسید  که در آب قلیا و اسید محلول است و در نهایت هیومین که در قلیا و اسید و آب نامحلول تشکیل شده است . تاثیر اسید هیومیک بر رشد ریشه چنان واضح و شگرف است که در تیمارها حجم ریشه را به صورت چشمگیری افزایش می دهد ، لذا مقاومت گیاه را افزوده و سبب بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی خواهد شد ، بیومارک محصول منحصربفردی که خاک را اصلاح نموده و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد ، بیومارک با منشاء آلی که به دلیل وجود مواد ارگانیک ، هیومیک و فلویک اسید مقاومت گیاه نسبت به تنش محیط ، بیماری های ریشه ای افزایش می دهد ، کاربرد این کود به صورت خاکی است .

روش مصرفاستفاده در خاک
میزان مصرف\1000m20.8-1lit

 

(w/w)Content
35.0%Organic Matter
26.0%Total humic +fulvic Acid
8.0%K2O
8-6pH

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط کود ارگانیک با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.b  وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.