کوپر گارد

کوپرگارد ترکیبی است از مس ونیتروژن به فرم آمین که برای جبران کمبود مس در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول در کنار خاصیت ذکر شده دارای خواص بسیار موثری در جهت مبارزه با بیماری های قارچی گیاهان می باشد. به علت ترکیبات ویژه، این محصول قابل کاربرد در تمامی مراحل رشد گیاه را داشته و هیچگونه اثر سویی بر بافت های زاینده گیاهان ندارد.

توضیحات

کوپر گارد

کوپرگارد ترکیبی است از مس ونیتروژن به فرم آمین که برای جبران کمبود مس در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول در کنار خاصیت ذکر شده دارای خواص بسیار موثری در جهت مبارزه با بیماری های قارچی گیاهان می باشد. به علت ترکیبات ویژه، این محصول قابل کاربرد در تمامی مراحل رشد گیاه را داشته و هیچگونه اثر سویی بر بافت های زاینده گیاهان ندارد.

عنصر مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود داشته و چندین آنزیم را فعال می‌کند. یون های مس تنها به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات و قابل مبادله با ماده آلی، متصل و قابل جذب هستند. در صورت بروز کمبود در گیاهان و درختان، برگ گیاهان کوچک مانده و سرشاخه‌های جوان درختان دچار برگ سوختگی می‌شوند. در محیط‌هایی با pH قلیایی (خاک های آهکی و قلیایی)، مس برای گیاهان بطور کلی غیر قابل جذب است. لذا با توجه به اینکه اغلب خاک‌های ایران قلیایی و آهکی است، بازده جذب عنصر مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است. این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. مس در گیاه متحرک نبوده و به شکل رسوب در خاک باقی خواهد ماند.

W/WCONTENT
8.00%CU
15.0%AMINION NITROGEN

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.