فلورازینک

روی در ترکیب آنزیم های مختلف تنظیم کننده فعالیت متابولیکی حضور دارد و در ساخت اکسین کلروپلاست و همچنین در متابولیسم کربوهیدرات نقش دارد . موجب ثبات و آرایش ساختمانی پروتئین های غشا نیز می گردد . Zn در فعالیت های آنزیمی گوناگونی همچون فرآیند تولید اکسین ، دی هیدروژناز ، فسفو دی استراز وساخت سیتو کروم C شرکت دارد . کمبود آن در ترکیب و تشیکل اسید ریبونوکلئیک و در نتیجه تشکیل پروتئین گیاهی نقش مهمی ایفا می کند .florazinc  دارای روی قابل جذب بالا به فرم EDTA (Zn:15%) است که می تواند نیاز گیاهان را تامین و استفاده در غلات درزمان ساقه دهی کمک قابل توجهی به افزایش عملکرد می نماید . فلورازینک در درختان میوه ، محصولات جالیزی و گلخانه ای علاوه بر بازار پسندی ، باعث بهبود کیفیت و طعم میوه می گردد . مصرف این کود قبل از گلدهی و قبل از رسیدگی میوه و پس از برداشت میوه  توصیه می گردد که به دو روش محلول پاشی و مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات

فلورازینک

روی در ترکیب آنزیم های مختلف تنظیم کننده فعالیت متابولیکی حضور دارد و در ساخت اکسین کلروپلاست و همچنین در متابولیسم کربوهیدرات نقش دارد . موجب ثبات و آرایش ساختمانی پروتئین های غشا نیز می گردد . Zn در فعالیت های آنزیمی گوناگونی همچون فرآیند تولید اکسین ، دی هیدروژناز ، فسفو دی استراز وساخت سیتو کروم C شرکت دارد . کمبود آن در ترکیب و تشیکل اسید ریبونوکلئیک و در نتیجه تشکیل پروتئین گیاهی نقش مهمی ایفا می کند .florazinc  دارای روی قابل جذب بالا به فرم EDTA Zn:15% است که می تواند نیاز گیاهان را تامین و استفاده در غلات درزمان ساقه دهی کمک قابل توجهی به افزایش عملکرد می نماید . فلورازینک در درختان میوه ، محصولات جالیزی و گلخانه ای علاوه بر بازار پسندی ، باعث بهبود کیفیت و طعم میوه می گردد . مصرف این کود قبل از گلدهی و قبل از رسیدگی میوه و پس از برداشت میوه  توصیه می گردد که به دو روش محلول پاشی و مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.1kg/100lit 0.2-0.3kg/ 1000m2

 

W/WContent
15.0%Water Soluble Zinc

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.