هیومیکس پلاس

اسیدهای هیومیک برخلاف کودهای شیمیایی که اثر نامطلوبی بر جای می گذارند و به شکل های مختلفی نظیر تجزیه ، تبخیر ، تصعید ، آبشویی و یا تثبیت از دسترس خارج می شوند ، پایداری بی نظیر ومطلوبی دارند. این محصول ضمن افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک از طریق شبکه پلیمرهای هیومیک اسید باعث پیوستگی میکروگرانول های خاک می گردد ، هیومیکس پلاس محصول فوق العاده ای است که ظرفیت تبادلی خاک را افزایش می دهد ، و جذب عناصر غذایی را تسهیل می کند . کاربرد محلول پاش این کود بافت های رویشی را تحریک کرده و سبزینگی را افزایش می دهد .هیومیکس پلاس با آمینواسید و جلبک دریایی غنی شده است و دارای خالص ترین نوع ترکیبات هیومیک و فلویک بوده که به صورت خاص با آمینواسید و عصاره جلبک دریایی غنی شده است .

توضیحات

هیومیکس پلاس

اسیدهای هیومیک برخلاف کودهای شیمیایی که اثر نامطلوبی بر جای می گذارند و به شکل های مختلفی نظیر تجزیه ، تبخیر ، تصعید ، آبشویی و یا تثبیت از دسترس خارج می شوند ، پایداری بی نظیر ومطلوبی دارند. این محصول ضمن افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک از طریق شبکه پلیمرهای هیومیک اسید باعث پیوستگی میکروگرانول های خاک می گردد ، هیومیکس پلاس محصول فوق العاده ای است که ظرفیت تبادلی خاک را افزایش می دهد ، و جذب عناصر غذایی را تسهیل می کند . کاربرد محلول پاش این کود بافت های رویشی را تحریک کرده و سبزینگی را افزایش می دهد .هیومیکس پلاس با آمینواسید و جلبک دریایی غنی شده است و دارای خالص ترین نوع ترکیبات هیومیک و فلویک بوده که به صورت خاص با آمینواسید و عصاره جلبک دریایی غنی شده است .

(w/w)CONTETS
30.0%Total Oraganic Matter
1.0%Water Soluble – N
2.0%Total Nitrogen – N
2.0%Organic Nitrogen
22.0%Total Humic +Fulvic Acid
4-6pH
Seaweed extracts+Amino Acid

 

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1-0.2kg0.3-0.4kg/ 1000m2

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.