هیومیکس پودر

این محصول بر پایه ماده ارگانیک می باشد که دارای فولویک اسید و هیومیک اسید بسیار بالایی است .بطور کل 80% هیومیکس را مجموع اسیدهیومیک و فولویک تشکیل داده که 70% آن از فولویک خالص تولید شده است که نقش مهمی در انتقال و جذب مواد دارد. یکی از اثرات مهم این محصول اینکه در مصرف آبکود باعث می شود عناصر تثبیت شده در خاک مانند پتاسیم ، کلسیم و …. آزاد شده و در دسترس گیاه قرار گیرد.

توضیحات

هیومیکس پودر

این محصول بر پایه ماده ارگانیک می باشد که دارای فولویک اسید و هیومیک اسید بسیار بالایی است . بطور کل 80% هیومیکس را مجموع اسیدهیومیک و فولویک تشکیل داده که 70% آن از فولویک اسید خالص تولید شده است که نقش مهمی در انتقال و جذب مواد دارد. یکی از اثرات مهم این محصول اینکه در مصرف آبکود باعث می شود عناصر تثبیت شده در خاک مانند پتاسیم ، کلسیم و …. آزاد شده و در دسترس گیاه قرار گیرد.

اسید فولویک می تواند با تمام علف کش ها ترکیب شود تا بقایای سمی را خنثی کند.
اسید فولویک باعث افزایش جذب مواد غذایی و سایر مواد می شود. کاهش ورود مواد غذایی برای جلوگیری از مسمومیت گیاهی لازم است.

(w/w)Content
80.0%Humic+fulvic acid
70.0%fulvic acid
70.0%Organic matter

 

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.