مجیک سه بیست

یک کود کامل غنی شده با عناصر ریز مغذی می باشد و به علت خلوص بالا به صورت محلول پاش و آبیاری استفاده می گردد . سری کود های مجیک با حلالیت فوق العاده به دو حالت ساده و جوشان در آب  ،عاری از فلزات سنگین و عناصر مضر می باشد که برای خاک های شور انتخاب مناسبی است . عناصر ریزمغذی به کار گرفته شده از با کیفیت ترین مواد اولیه به فرم کلات EDTA می باشد که جذب سریع و اثربخشی فوق العاده ای را تضمین می نماید . مجیک 20-20-20 باعث افزایش خصوصیات بیولوژیکی ، فیزیکی ، شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای می گردد و برای افزایش فتوسنتز موثر می باشد . استفاده در زمان رشد رویشی گیاه بسیارمطلوب است .

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b  وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.

توضیحات

مجیک سه بیست

یک کود کامل غنی شده با عناصر ریز مغذی می باشد و به علت خلوص بالا به صورت محلول پاش و آبیاری استفاده می گردد . سری کود های مجیک با حلالیت فوق العاده به دو حالت ساده و جوشان در آب  ،عاری از فلزات سنگین و عناصر مضر می باشد که برای خاک های شور انتخاب مناسبی است . عناصر ریزمغذی به کار گرفته شده از با کیفیت ترین مواد اولیه به فرم کلات EDTA می باشد که جذب سریع و اثربخشی فوق العاده ای را تضمین می نماید . مجیک 20-20-20 باعث افزایش خصوصیات بیولوژیکی ، فیزیکی ، شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای می گردد و برای افزایش فتوسنتز موثر می باشد . استفاده در زمان رشد رویشی گیاه بسیارمطلوب است .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرفkg /100lit 0.3-0.21-1.5kg / 1000m2

 

(W/W)C0NTENT
20.0%Total Nitrogen  N
6.00%Nitric Nitrogen  NO3-N
4.00%Ammonia Nitrogen  NH4-N
%10.0Uric Nitrogen  NH2-N
%20.0Water soluble phosphorous pentaoxid – P2O5
20.0%Water soluble potassium oxide – K2O5
0.04%Iron( Fe) Chelate With EDTA
0.04%Manganese(Mn) Chelate With EDTA
0.04%Zinc(Zn) Chelate With EDTA
0.04%Copper – Cu
in special modFulvic Acid+

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.

توضیحات تکمیلی

وزن10 kg