مجیک کا

انتخاب هوشمندانه مواد مغذی یک فاکتور اساسی برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات باغی و زراعی است .پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در یاخته های گیاهی ضروری و در رفع آثار سوء عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و گیاه موثر است . پتاسیم علاوه بر مقاومت نسبت به کم آبی باعث کاهش سرمازدگی در گیاه و نیز باعث افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری هایی از جمله آتشک و شانکر می گردد . این عنصر شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشدید و باعث افزایش راندمان آبیاری می گردد . مجیک 30-5-15 محصولی با پتاسیم بالا که نیازهای غذایی گیاه را به سرعت تامین می کند این محصول کار آمد با حلالیت بسیار بالا به فرم های ساده و جوشان عرضه می گردد که حاوی عناصر ضروری برای گیاه در کنار آمینو اسید و دیگر مواد آلی به فرم کریستال آزاد می باشد. سری کودهای مجیک عاری از نمک های سدیم ، کلراید و عناصر سنگین  بوده و برای گیاهان حساس به شوری مناسب ترین انتخاب است .

توضیحات

مجیک کا

انتخاب هوشمندانه مواد مغذی یک فاکتور اساسی برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات باغی و زراعی است .پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در یاخته های گیاهی ضروری و در رفع آثار سوء عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و گیاه موثر است . پتاسیم علاوه بر مقاومت نسبت به کم آبی باعث کاهش سرمازدگی در گیاه و نیز باعث افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری هایی از جمله آتشک و شانکر می گردد . این عنصر شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشدید و باعث افزایش راندمان آبیاری می گردد .

مجیک 30-5-15 محصولی با پتاسیم بالا که نیازهای غذایی گیاه را به سرعت تامین می کند این محصول کار آمد با حلالیت بسیار بالا به فرم های ساده و جوشان عرضه می گردد که حاوی عناصر ضروری برای گیاه در کنار آمینو اسید و دیگر مواد آلی به فرم کریستال آزاد می باشد. سری کودهای مجیک عاری از نمک های سدیم ، کلراید و عناصر سنگین  بوده و برای گیاهان حساس به شوری مناسب ترین انتخاب است .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرفkg/100lit  0.2-0.11-1.5kg / 1000m2

 

(W/W)CONTENT
15.0%Total Nitrogen -N
5.00%Water soluble Phosphorous Pentaoxide – P2O5
30.0%Water Soluble Potassium Oxide – K2O
0.04%Iron( Fe) Chelate With EDTA
0.04%Manganese(Mn) Chelate With EDTA
0.04%Zinc(Zn) Chelate With EDTA
0.04%Copper (Cu) Chelate With EDTA

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • توجه بفرمایید که تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.

توضیحات تکمیلی

وزن10 kg