مجیک پی

فسفر ، نیتروژن و پتاسیم از جمله عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه است که در اکثر مراحل رشد رویشی و زایشی مفید می باشد . فسفر ضمن انتقال انرژی به گیاه و تنظیم خواص ژنتیکی باعث تلقیح گل و توسعه فعال ریشه می گردد . مجیک 10-52-10 یک محصول بسیار کار آمد غنی شده با  عناصر ضروری برای گیاه است .  آمینواسید به فرم آزاد کریستال به عنوان یک کلات کننده عناصر میکرو عمل می کند. این محصول یک استارتر بسیار قوی برای ریشه دهی و گل دهی جهت کلیه گیاهان شناخته شده است. مجیک فسفر از مواد اولیه با کیفیت تولید گردیده که عاری از هر گونه نمک های مضر نظیر نمک سدیم کلراید و عناصر سنگین بوده و برای گیاهان حساس به شوری و کلر محصولی ایده آل می باشد . این محصول با عناصر ریز مغذی به فرم EDTA غنی شده تا انتقال آنها به یاخته های گیاهی تسریع گردد .

توضیحات

مجیک پی

فسفر ، نیتروژن و پتاسیم از جمله عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه است که در اکثر مراحل رشد رویشی و زایشی مفید می باشد . فسفر ضمن انتقال انرژی به گیاه و تنظیم خواص ژنتیکی باعث تلقیح گل و توسعه فعال ریشه می گردد . مجیک 10-52-10 یک محصول بسیار کار آمد غنی شده با  عناصر ضروری برای گیاه است .  آمینواسید به فرم آزاد کریستال به عنوان یک کلات کننده عناصر میکرو عمل می کند.

این محصول یک استارتر بسیار قوی برای ریشه دهی و گل دهی جهت کلیه گیاهان شناخته شده است. مجیک فسفر از مواد اولیه با کیفیت تولید گردیده که عاری از هر گونه نمک های مضر نظیر نمک سدیم کلراید و عناصر سنگین بوده و برای گیاهان حساس به شوری و کلر محصولی ایده آل می باشد . این محصول با عناصر ریز مغذی به فرم EDTA غنی شده تا انتقال آنها به یاخته های گیاهی تسریع گردد .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرفkg/100lit  0.2 -0.11-1.5kg / 1000m2

 

(W/W)CONTENT
10.0%Total nitrogen N
7.00%Nitric nitrogen NO3-N
3.00%Amonia Nitrogen NH4-N
52.0%Water soluble Phosphorous Pentaoxide – P2O5
10.0%Water soluble Potassium Oxide – K2O
0.04%Iron( Fe) Chelate With EDTA
0.04%Manganese(Mn) Chelate With EDTA
0.04%Zinc(Zn) Chelate With EDTA
0.04%Copper (Cu) Chelate With EDTA

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط مجیک پی با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.

توضیحات تکمیلی

وزن10 kg