مجیک کاپیلاری

یکی از دغدغه های کشاورزان استقرار بذر و یا گیاهچه بر روی زمین است ، واضح است هر چه طول ریشه و سرعت ریشه دهی بالاتر رود ، مقاومت گیاه به انواع تنش ها و آفات و علف های هرز بیشتر شده پس جذب عناصر از خاک با شدت بیشتری صورت می گیرد. در نتیجه شاهد برداشت بیشتر و درآمد بالاتر خواهیم بود. مجیک کاپیلاری یک کود کشاورزی منحصر به فرد جهت تلقیح ریشه نشا بوده که با دارا بودن درصد بالایی از فسفر و نیتروژن، به همراه آهن و روی سبب توسعه سیستم ریشه می گردد . روی عنصر حیاتی برای گیاه است و در فرآیندهای فتوسنتز، تشکیل قند، سنتز پروتیین، حاصلخیزی، رشد و مقاومت در برابر بیماری نقش دارد. هنگام بروز کمبود روی، این فعالیت های فیزیولوژیک تضعیف شده و سلامت و حاصلخیزی خاک و در نتیجه عملکرد و کیفیت محصول تحت الشعاع قرار می گیرد. که درصد قابل قبول از روی در این محصول به خوبی از این موضوع جلوگیری می نماید. همچنین مجیک کاپیلاری به صورت ویژه، سبب افزایش کشش و جذب مویینگی و در نتیجه تغذیه بهتر گیاه می گردد .

توضیحات

مجیک کاپیلاری

یکی از دغدغه های کشاورزان استقرار بذر و یا گیاهچه بر روی زمین است ، واضح است هر چه طول ریشه و سرعت ریشه دهی بالاتر رود ، مقاومت گیاه به انواع تنش ها و آفات و علف های هرز بیشتر شده پس جذب عناصر از خاک با شدت بیشتری صورت می گیرد. در نتیجه شاهد برداشت بیشتر و درآمد بالاتر خواهیم بود. مجیک کاپیلاری یک کود کشاورزی منحصر به فرد جهت تلقیح ریشه نشا بوده که با دارا بودن درصد بالایی از فسفر و نیتروژن، به همراه آهن و روی سبب توسعه سیستم ریشه می گردد . روی عنصر حیاتی برای گیاه است و در فرآیندهای فتوسنتز، تشکیل قند، سنتز پروتیین، حاصلخیزی، رشد و مقاومت در برابر بیماری نقش دارد. هنگام بروز کمبود روی، این فعالیت های فیزیولوژیک تضعیف شده و سلامت و حاصلخیزی خاک و در نتیجه عملکرد و کیفیت محصول تحت الشعاع قرار می¬گیرد. که درصد قابل قبول از روی در این محصول به خوبی از این موضوع جلوگیری می نماید. همچنین مجیک کاپیلاری به صورت ویژه، سبب افزایش کشش و جذب مویینگی و در نتیجه تغذیه بهتر گیاه می گردد .

روش مصرفاستفاده در خاک
میزان مصرف0.3-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
6.00%Total nitrogen (N)
13.0%Water soluble Phosphorous Pentoxide (P2O5)
0.20%Iron (Fe) Water Soluble ,Chelate With EDTA
2.00%Zinc (Zn) Water Soluble , Chelate With EDTA

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.