مجیک اف ای

عنصر آهن از عناصر کم مصرف اما بسیاری ضروری در یاخته ی گیاه بوده و نقش مهمی در طیف وسیعی از فرآیندهایی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سلول از قبیل ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم دارد. زردی بین رگبرگ از مهمتریم علایم کمبود آهن می باشد. اگرچه آهن به مقدار زیادی در خاک وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک )همچون پی اچ بالا( باعث عدم جذب آن برای ریشه گیاه می گردد. کلات EDDHA یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نامساعد خاک است. مجیک اف ای محصول انحصاری آهن کلات شده و ایزومر ارتو-ارتو 3.5 می تواند جذب آهن توسط ریشه را تضمین کرده و نیاز گیاه به این عنصر را در پی اچ های بین 10 – 4 برطرف نماید. تحقیقات ثابت کرده که کلات موجود در مجیک اف ای اثر بخشی فوق العاده ای به گیاه بخشیده ولی از آنجایی که EDDHA درشت ملکول است این کود از قابلیت محلول پاشی برخوردار نیست.

توضیحات

مجیک اف ای

عنصر آهن از عناصر کم مصرف اما بسیاری ضروری در یاخته ی گیاه بوده و نقش مهمی در طیف وسیعی از فرآیندهایی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سلول از قبیل ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم دارد. زردی بین رگبرگ از مهمتریم علایم کمبود آهن می باشد. اگرچه آهن به مقدار زیادی در خاک وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک همچون پی اچ بالا باعث عدم جذب آن برای ریشه گیاه می گردد. کلات EDDHA یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نامساعد خاک است. مجیک اف ای کود آهن کلات شده و ایزومر ارتو-ارتو 3.5 می تواند جذب آهن توسط ریشه را تضمین کرده و نیاز گیاه به این عنصر را در پی اچ های بین 10 – 4 برطرف نماید. تحقیقات ثابت کرده که کلات موجود در مجیک اف ای اثر بخشی فوق العاده ای به گیاه بخشیده ولی از آنجایی که EDDHA درشت ملکول است این کود از قابلیت محلول پاشی برخوردار نیست.

W/WCONTENT
10.0%Iron – fe

 

روش مصرفاستفاده در خاک
میزان مصرف 0.3-0.4kg/ 1000m2

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط کود آهن با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف کود آهن با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.