مجیک هیومیک اسید

این محصول دارای هیومیک و فولویک اسید با درصد و خلوص بالا بوده که با مقدار قابل ملاحظه ای پتاسیم غنی شده است. در فرآیند تولید و تصفیه مجیک هیومیک اسید پودر حساسیت ویژ های صورت گرفته لذا ناظر حلالیت پذیری بسیار زیاد این کود در آب هستیم . هیومیک موجود در آن موجب بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد فولویک نیز عاوه بر تاثیر چشمگیری که بر یاخته های گیاه دارد به عنوان کلات طبیعی عمل کرده و موجب افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه و توسعه سیستمی آن م یگردد. این کود سبب افزایش حاصلخیزی و جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک می گردد. برای استفاده روش های بذرمال، استفاده در خاک همراه با آبیاری و محلول پاشی را توصیه می کنیم. پس از مصرف شاهد افزایش قدرت ریشه زنی، جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، سنتز کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی، تحریک فعالیت میکروبی مفید خاک و مقاومت گیاه به تنش های محیطی خواهیم بود .

توضیحات

مجیک هیومیک اسید

این محصول دارای هیومیک و فولویک اسید با درصد و خلوص بالا بوده که با مقدار قابل ملاحظه ای پتاسیم غنی شده است. در فرآیند تولید و تصفیه مجیک هیومیک اسید پودر حساسیت ویژ های صورت گرفته لذا ناظر حلالیت پذیری بسیار زیاد این کود در آب هستیم . هیومیک موجود در آن موجب بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد فولویک نیز عاوه بر تاثیر چشمگیری که بر یاخته های گیاه دارد به عنوان کلات طبیعی عمل کرده و موجب افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه و توسعه سیستمی آن م یگردد. این کود سبب افزایش حاصلخیزی و جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک می گردد. برای استفاده روش های بذرمال، استفاده در خاک همراه با آبیاری و محلول پاشی را توصیه می کنیم. پس از مصرف شاهد افزایش قدرت ریشه زنی، جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، سنتز کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی، تحریک فعالیت میکروبی مفید خاک و مقاومت گیاه به تنش های محیطی خواهیم بود .

(w/w)Content
70.0%Humic+fulvic acid
15.0%fulvic acid
15.0%water soluble pottasium K2O

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.