مجیک پاور

پتاسیم سبب جذب بهتر مواد غذایی توسط دانه و میوه می گردد مواد موجود در مجیک پاور به فرم تیوسولفات پتاسیم است که حاوی گوگرد با آرایش خاص و پتاسیم می باشد . گوگرد در تولید پروتئین و برخی اسیدهای آمینه موثر است مجیک پاور بهبود دهنده خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک بوده و در تحریک رشد ریشه و در نتیجه استفاده بهتر از عناصر مغذی موجود در خاک بسیار موثر می باشد . استفاده از این محصول جهت پیشگیری و جبران کمبود پتاسیم در کلیه گیاهان بسیار مفید می باشد . پتاسیم موجود در این محصول سبب افزایش استحکام دیواره سلولی گیاه شده و باعث افزایش کمیت  میوه درختان مثمر می شود.همچنین با مصرف آن افزایش قابل ملاحظه ای می نماید . به علاوه مجیک پاور باعث افزایش مقاومت گیاهان به استرس های محیطی از قبیل تنش های خشکی و یخ زدگی می گردد مصرف این محصول در مراحل قبل از گلدهی وکیفیت هنگام پر شدن میوه توصیه می گردد .

توضیحات

مجیک پاور

پتاسیم سبب جذب بهتر مواد غذایی توسط دانه و میوه می گردد مواد موجود در مجیک پاور به فرم تیوسولفات پتاسیم است که حاوی گوگرد با آرایش خاص و پتاسیم می باشد . گوگرد در تولید پروتئین و برخی اسیدهای آمینه موثر است مجیک پاور بهبود دهنده خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک بوده و در تحریک رشد ریشه و در نتیجه استفاده بهتر از عناصر مغذی موجود در خاک بسیار موثر می باشد . استفاده از این محصول جهت پیشگیری و جبران کمبود پتاسیم در کلیه گیاهان بسیار مفید می باشد . پتاسیم موجود در این محصول سبب افزایش استحکام دیواره سلولی گیاه شده و باعث افزایش کمیت  میوه درختان مثمر می شود.همچنین با مصرف آن افزایش قابل ملاحظه ای می نماید . به علاوه مجیک پاور باعث افزایش مقاومت گیاهان به استرس های محیطی از قبیل تنش های خشکی و یخ زدگی می گردد مصرف این محصول در مراحل قبل از گلدهی وکیفیت هنگام پر شدن میوه توصیه می گردد .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.2 -0.3 lit1-1.2lit\1000m2

 

(w/w)Content
25.0 %Water Soluble Potassium Oxide – K2O
45.0 %Water Soluble Sulfur Trioxide – SO3
5-8Ph

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.