میکرو اف ای

آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساختار سبزینه گیاه است و فقر آن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در مناطق مختلف کشور می باشد . مشخص ترین علامت کمبود آهن در گیاهان زرد شدن میان رگبرگ ها است و هنگام فقر آهن یاخته های گیاه فعالیت مناسبی نخواهد داشت در نتیجه میزان تولید قند و شیره پرورده به شدت افت کرده و گیاه علائم ضعف از خود نشان می دهد . یکی از عوامل کمبود آهن در خاک های ایران استفاده بیش از حد کودهای فسفره است که باعث تثبیت عنصر آهن در خاک می شود و یون آهن را از دسترس ریشه خارج می کند .  میکرواف ای محصول خاص کلات شده با لیگنوسولفونات است که با اسید آمینه آزاد و جلبک دریایی به صورت ویژه ای غنی شده و این ترکیب باعث تسریع جذب آهن می شود پس انرژی مورد نیاز جهت جذب آهن را تامین می کند. مصرف این محصول باعث افزایش میزان کلروفیل شده ، سطح سبز و شادابی زیادی به گیاهان می بخشد لذا عملکرد فتوسنتز به خاطر ورود یون های آهن بهبود چشمگیری خواهد داشت .

توضیحات

میکرو اف ای

آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساختار سبزینه گیاه است و فقر آن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در مناطق مختلف کشور می باشد . مشخص ترین علامت کمبود آن در گیاهان زرد شدن میان رگبرگ ها است و هنگام فقر آهن یاخته های گیاه فعالیت مناسبی نخواهد داشت در نتیجه میزان تولید قند و شیره پرورده به شدت افت کرده و گیاه علائم ضعف از خود نشان می دهد . یکی از عوامل کمبود آهن در خاک های ایران استفاده بیش از حد کودهای فسفره است که باعث تثبیت عنصر آهن در خاک می شود و یون آهن را از دسترس ریشه خارج می کند .  میکرواف ای محصول خاص کلات شده با لیگنوسولفونات است که با اسید آمینه آزاد و جلبک دریایی به صورت ویژه ای غنی شده و این ترکیب باعث تسریع جذب آهن می شود پس انرژی مورد نیاز جهت جذب را تامین می کند. مصرف این محصول باعث افزایش میزان کلروفیل شده ، سطح سبز و شادابی زیادی به گیاهان می بخشد لذا عملکرد فتوسنتز به خاطر ورود یون های آهن بهبود چشمگیری خواهد داشت .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.05-0.1kg0.2kg\1000m2

 

w/wCONTENT
15.0%Iron -fe
3-9pH
Amino Asid + Seaweed Extracts
Complex  Agent: Lignosulfonate , etc

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.