نماکی

نماکی برپایه ارگانیک ماده می باشد. این محصول هم خاصیت کود دارد و محصولی جهت مبارزه با بیماری نماتد ریشه می باشد. بیماری ها ی نماتدی در اکثر باغات ایران به دلیل مدیریت نادرست در آبیاری مشاهده می گردد. نماکی علاوه بر مبارزه با نماتد به دلیل وجود ارگانیک ماده سبب اصلاح ساختار خاک شده و ازت و پتاسیم مورد نیاز گیاه را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد. این محصول حاوی عصاره ی گیاهان و روغن های گیاهی است و در تحریک و تشکیل ریشه های مویین و گسترش سیستم ریشه ای موثر می باشد ، نماکی در مراحل مختلف رشدی گیاهان قابل استفاده است.

توضیحات

نماکی

نماکی برپایه ارگانیک ماده می باشد. این محصول هم خاصیت کود دارد و محصولی جهت مبارزه با بیماری نماتد ریشه می باشد. بیماری ها ی نماتدی در اکثر باغات ایران به دلیل مدیریت نادرست در آبیاری مشاهده می گردد. نماکی علاوه بر مبارزه با نماتد به دلیل وجود ارگانیک ماده سبب اصلاح ساختار خاک شده و ازت و پتاسیم مورد نیاز گیاه را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد. این محصول حاوی عصاره ی گیاهان و روغن های گیاهی است و در تحریک و تشکیل ریشه های مویین و گسترش سیستم ریشه ای موثر می باشد ، نماکی در مراحل مختلف رشدی گیاهان قابل استفاده است.

روش و میزان مصرف

– استفاده از این محصول همراه آبیاری در خاک می باشد.

-استفاده ازاین محصول در سه مرحله صورت می گیرد. مرحله دوم یک هفته پس ازاولین کاربرد و

مرحله سوم یک ماه بعد از مرحله دوم می باشد.

روش مصرفاستفاده در خاکاستفاده در خاک
میزان مصرف1لیتر برای هزار متر مربع گلخانه3تا 4 لیتر در هکتار برای مزارع

 

نوع بسته بندی1 لبیتری ، در هر کارتن 24 عدد

 

(w/w)Content
25.0%Organic Matter
4.0%Total Nitrogen (N)
5.0%K20
10.0%Amino Acid
8-10pH

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.