پاور کا

این کود دارای 10درصد پتاسیم قابل جذب ،3درصد فسفر قابل جذب و 5 درصد ازت است که انرژی موردنیاز برای جذب را تامین کرده و در افزایش فتوسنتز تاثیر دارد.پاورکا محصولی حاوی اسیدامینه فرم L که سبب افزایش رشد رویشی و تقویت توسعه سیستم ریشه می شود و باعث سفتی و زودرس شدن میوه نیز می گردد.بعلاوه با مصرف خاکی باعث افزایش نگهداری آب در اطراف ریشه می گردد.

توضیحات

پاور کا

پاور کا یک کود ویژه دارای 10درصد پتاسیم قابل جذب ،3 درصد فسفر قابل جذب و 5 درصد ازت است که انرژی مورد نیاز برای جذب را تامین کرده و در افزایش فتوسنتز تاثیر دارد. پاورکا محصولی حاوی اسید آمینه فرم L که سبب افزایش رشد رویشی و تقویت توسعه سیستم ریشه می شود و باعث سفتی و زودرس شدن میوه نیز می گردد. بعلاوه با مصرف خاکی باعث افزایش نگهداری آب در اطراف ریشه می گردد. پس استفاده از این کود در گلخانه ها نتایج بسیار مطلوبی گزارش شده است .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1kg0.2-0.3kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
5.00%Total nitrogen  -N
3.00 %Water soluble Phosphorous Pentaoxide  -P2O5
10.0%Water soluble potassium oxide -K2O5
+Special enzymes

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط پاور کا با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف این محصول با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b و کارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.