پاور کلسیم

پاور کلسیم با ترکیب لیگنین پلی سولفونیک اسید (LPCA)کلات شده است . کلسیم در فعالیت مریستمی گیاه وغشاء نقش مهمی ایفا می کند و علاوه بر افزایش اندازه و استحکام  میوه خاصیت انبار داری را نیز بالا می برد ، کلسیم در پایداری دیوار سلول ، توسعه سلول و فرآیند های داخلی ، تعادل کاتیون و آنیون ، فعال کننده برخی آنزیم ها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد همچنین کلسیم در توسعه ریشه نقش دارد و صدمات ناشی از تنش را کنترل می نماید . کلسیم به دلیل خصوصیت مولکولی از راه خاک و در بافت زنده گیاه به سختی حرکت می کند و جذب آن نیز به تدریج صورت می گیرد . به دلیل فرم کلاته منحصر به فرد و انحصاری در این محصول جذب کلسیم از طریق برگ ها و حرکت آن در آوندهای آبکش به طرز شگفت انگیزی تسریع می گردد و این ویژگی ها Powre Ca را از محصولات مشابه متمایز می کند

توضیحات

پاور کلیسیم

پاور کلسیم با ترکیب لیگنین پلی سولفونیک اسید (LPCA)کلات شده است . کلسیم در فعالیت مریستمی گیاه وغشاء نقش مهمی ایفا می کند و علاوه بر افزایش اندازه و استحکام  میوه خاصیت انبار داری را نیز بالا می برد ، کلسیم در پایداری دیوار سلول ، توسعه سلول و فرآیند های داخلی ، تعادل کاتیون و آنیون ، فعال کننده برخی آنزیم ها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد همچنین کلسیم در توسعه ریشه نقش دارد و صدمات ناشی از تنش را کنترل می نماید . کلسیم به دلیل خصوصیت مولکولی از راه خاک و در بافت زنده گیاه به سختی حرکت می کند و جذب آن نیز به تدریج صورت می گیرد . به دلیل فرم کلاته منحصر به فرد و انحصاری در این محصول جذب کلسیم از طریق برگ ها و حرکت آن در آوندهای آبکش به طرز شگفت انگیزی تسریع می گردد و این ویژگی ها Powre Ca را از محصولات مشابه متمایز می کند

روش مصرفمحلول پاشی
میزان مصرف0.1lit/100lit

 

W/WContent
8.00 % Total nitrogen  -N
15.0 %Calicum oxide Soluble in water

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.