پاورگرین

شوری و قلیایی شدن خاک های ایران یکی از مشکلات بزرگ کشاورزی کشور است که از جذب عناصر غذایی توسط گیاه از خاک جلوگیری می کند. مصرف بی رویه کودهای شیمیایی تاثیری در جذب نگذاشته و صرفا مسمومیت خاک حاصل خواهد شد . استفاده ازپاورگرین بعلت وجود ماده آلی ،اسیدهیومیک و فولویک باعث اصلاح ساختمان خاک شده و پتاسیم موجود در آن رشد طولی ریشه و مقاومت به شوری را افزایش می دهد و ظرفیت نگهداری آب اطراف ریشه را بالا می برد.

توضیحات

پاور گیرین

شوری و قلیایی شدن خاک های ایران یکی از مشکلات بزرگ کشاورزی کشور است که از جذب عناصر غذایی توسط گیاه از خاک جلوگیری می کند. مصرف بی رویه کودهای شیمیایی تاثیری در جذب نگذاشته و صرفا مسمومیت خاک حاصل خواهد شد . استفاده ازپاورگرین بعلت وجود ماده آلی ،اسید هیومیک و فولویک اسید باعث اصلاح ساختمان خاک شده و پتاسیم موجود در آن رشد طولی ریشه و مقاومت به شوری را افزایش می دهد و ظرفیت نگهداری آب اطراف ریشه را بالا می برد.

باعث بهبود ساختار خاک شده و با تیره کردن خاک، جذب انرژی خورشید را افزایش می دهد. ترکیبات هیومیکی با تقویت میکروارگانیسم‌های مفید خاک و از بین بردن میکروب‌های زیان آور، سلامت خاک را بهبود می دهند. مهم‌ترین تاثیر هیومیک اسید بر افزایش ریشه زایی گیاهان و در نتیجه دسترسی بیشتر به مواد مغذی موجود در خاک است. هیومیک اسید گیاهان و درختان را در برابر تنش های محیطی همچون شوری خاک و خشکی مقاوم می کند

(w/w)Content
25.0 %Humic+fulvic acid
2.50 %Total nitrogen – N
5.00 %Soluble Potassium
35.0 %Organic matter
4-6pH

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.