پاور کا30

پتاسیم علاوه بر تعدیل اثر فراوانی ازت خاک، در شدت بخشیدن به سنتز و تحرک کربوهیدرات‌ها موثر است که این امر سبب افزایش ضخامت دیواره سلولی، مقاومت ساقه و درصد قند شده، در نتیجه از شکستگی یا افتادن ساقه ناشی از کمبود پتاسیم جلوگیری می نماید. مقدار کافی پتاسیم در گیاه، مانع گوشتی و آبدار شدن برگ‌ها و کاهش امراض گیاهی می گردد. پاور کا 30  علاوه بر تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه حاوی اسید های آمینه است که باکتری های آزاد کننده پتاسیم  که غالبا هتروتروف و هوازی بوده را فعال نموده و سبب رها سازی پتاسیم از کانی های خاک ، تولید و ترشح اسیدهای آلی و پروتون، ترشح پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی و تولید لیگاندهای آلی و سیدروفورها می گردد . همچنین این محصول حاوی 30% پتاسیم قابل جذب و عاری از کلر بوده که در تمام سیستم های آبیاری برای استفاده در خاک و یا محلول پاشی کاربرد داشته و باعث افزایش سایز و بهبود رنگ میوه در کوتاهترین زمان ممکن می گردد .

توضیحات

پاور کا 30

پتاسیم علاوه بر تعدیل اثر فراوانی ازت خاک، در شدت بخشیدن به سنتز و تحرک کربوهیدرات‌ها موثر است که این امر سبب افزایش ضخامت دیواره سلولی، مقاومت ساقه و درصد قند شده، در نتیجه از شکستگی یا افتادن ساقه ناشی از کمبود پتاسیم جلوگیری می نماید. مقدار کافی پتاسیم در گیاه، مانع گوشتی و آبدار شدن برگ‌ها و کاهش امراض گیاهی می گردد. پاور کا 30  علاوه بر تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه حاوی اسید های آمینه است که باکتری های آزاد کننده پتاسیم  که غالبا هتروتروف و هوازی بوده را فعال نموده و سبب رها سازی پتاسیم از کانی های خاک ، تولید و ترشح اسیدهای آلی و پروتون، ترشح پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی و تولید لیگاندهای آلی و سیدروفورها می گردد . همچنین این محصول حاوی 30% پتاسیم قابل جذب و عاری از کلر بوده که در تمام سیستم های آبیاری برای استفاده در خاک و یا محلول پاشی کاربرد داشته و باعث افزایش سایز و بهبود رنگ میوه در کوتاهترین زمان ممکن می گردد .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1 -0.2 lit1-1.2lit\1000m2

 

(w/w)Content
5.00 %Total Nitrogen (N)
30.0 %Water Soluble Potassium Oxide (K2O)
10.0%Organic matter
3.00 %Free Aminoacids

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط پاور کا با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف این محصول با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b و کارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.