پاور کی

پاور کی علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، مقاومت گیاهان به بیمار یهای قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه ی درختان میوه را افزایش می دهد. فسفر موجود در این ترکیب از منبع فسفیت تامین شده است. فسفیت با داشتن یک اکسیژن کمتر از فسفات سرعت حرکت بیشتری داشته و طی مدت زمان کوتاهی به صورت سیستمیک در سراسر اندام گیاهی انتشار م ییابد. فسفيت به دو صورت مستقيم و غير مستقيم عوامل بيماريزا را كنترل میكند. در شيوه تاثير غير مستقيم با تقويت و استحكام ديواره سلول موجب افزايش مقاومت گياه ميزبان در مقابل ورود و حمله عوامل بيماريزا می گردد. در شيوه تاثير مستقيم با توليد فيتوآلكسين ها كه
مواد افزاينده ايمنی گياه هستند، موجب پيدايش مقاومت در برابر عوامل میکروبی به ویژه قارچ ها در گیاهان می شوند. از ویژگی های منحصر به فرد پاور کی می توان به تحریک رشد ریشه در ابتدای دوره کشت و در نتیجه جذب بیشتر سایر عناصر ، افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز گیاه، افزایش قابلیت انبارداری محصول، افزایش اندازه میوه و بهبود رنگ و افزایش تعداد گل و تعداد میوه اشاره کرد .

توضیحات

پاور کی

فسفیت پتاسیم علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، مقاومت گیاهان به بیمار یهای قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه ی درختان میوه را افزایش می دهد. فسفر موجود در این ترکیب از منبع فسفیت پتاسیم تامین شده است. فسفیت با داشتن یک اکسیژن کمتر از فسفات سرعت حرکت بیشتری داشته و طی مدت زمان کوتاهی به صورت سیستمیک در سراسر اندام گیاهی انتشار م ییابد.

فسفيت به دو صورت مستقيم و غير مستقيم عوامل بيماريزا را كنترل میكند. در شيوه تاثير غير مستقيم با تقويت و استحكام ديواره سلول موجب افزايش مقاومت گياه ميزبان در مقابل ورود و حمله عوامل بيماريزا می گردد. در شيوه تاثير مستقيم با توليد فيتوآلكسين ها كه مواد افزاينده ايمنی گياه هستند، موجب پيدايش مقاومت در برابر عوامل میکروبی به ویژه قارچ ها در گیاهان می شوند. از ویژگی های منحصر به فرد پاور کی (فسفیت پتاسیم) می توان به تحریک رشد ریشه در ابتدای دوره کشت و در نتیجه جذب بیشتر سایر عناصر ، افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز گیاه، افزایش قابلیت انبارداری محصول، افزایش اندازه میوه و بهبود رنگ و افزایش تعداد گل و تعداد میوه اشاره کرد .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.2kg0.5-1kg/ 1000m2

 

(w/v)Content
30.0%Water soluble Phosphorous Pentaoxide  -P2O5
40.0%Water soluble potassium oxide -K2O5

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.

توضیحات تکمیلی

وزن1 kg