پاور کا ارگانیک

این کود بر پایه ارگانیک ماده می باشد و دارای پتاسیم قابل جذب بالایی است.این محصول در تمامی مناطق ایران و کلیه محصولات کشاورزی اعم از باغی،زراعی و گلخانه ای کاربرد دارد و سبب افزایش سایزمیوه، افزایش درصد قند و افزایش تراکم و کانوپی گیاه میگردد.حرکت پتاسیم در خاک بصورت انتشاری می باشد لذا در اکثر خاک ها باتوجه به وجود پتاسیم این عنصر قابل جذب نمی باشد.استفاده از این محصول سبب افزایش شیب غلظت پتاسیم شده  لذا میزان جذب بصورت چشمگیری قابل مشاهده می باشد.

توضیحات

پاور کا ارگانیک

این کود بر پایه ارگانیک ماده می باشد و دارای پتاسیم قابل جذب بالایی است.این محصول در تمامی مناطق ایران و کلیه محصولات کشاورزی اعم از باغی،زراعی و گلخانه ای کاربرد دارد و سبب افزایش سایزمیوه، افزایش درصد قند و افزایش تراکم و کانوپی گیاه میگردد.حرکت پتاسیم در خاک بصورت انتشاری می باشد لذا در اکثر خاک ها باتوجه به وجود پتاسیم این عنصر قابل جذب نمی باشد.استفاده از این محصول سبب افزایش شیب غلظت پتاسیم شده  لذا میزان جذب بصورت چشمگیری قابل مشاهده می باشد. نقش پتاسیم در درشت شدن محصول هنگام برداشت کاملا محسوس می باشد . این محصوب به صورت آبیاری و محلول پاشی کاربرد دارد

(W/W)CONTENT
5.00%Organic matter
30.0%Water soluble potassium oxide -K2O5

 

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1-0.2kg1-2kg/ 1000m2

 

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.