زینکوبور

رفع کمبود روی و بر ،افزایش فعالیت هورمون اکسین و جلوگیری ازریزش جوانه ها همچنین کاتالیزور و سنتز پروتئین از دستاوردهای استفاده از این محصول است.بهترین زمان مصرف قبل از شکوفه دهی و در زمان تورم جوانه می باشد.در توت فرنگی روند زایشی را تسهیل و تشکیل میوه را تسریع می کند.در گندم باعث افزایش گلوتن دانه و در درختان و سبزی و صیفی باعث افزایش کیفیت میوه می شود.همچنین روی در رشد لوله گرده و افزایش تشکیل میوه موثر و کمبود آن موجب تاخیر در باز شدن جوانه های رویشی و زایشی و همین طور ریزبرگی می شود.بر در فعالیت های زایشی و گرده افشانی ،افزایش جوانه های میوه زا ،تقسیم سلول های بافت مریستمی ، طول عمر دانه گرده و لوله نقش اساسی دارد.کمبود بر باعث عدم رشد پرچم خواهد شد و مادگی گل کوچک و عقیم خواهد ماند و بطور خلاصه زینکوبر کربوهیدرات و پروتئین را برای رشد روزنه ها تامین و موجب تسریع و تضمین فعالیت زایشی می گردد.

توضیحات

زینکوبر

رفع کمبود روی و بر ،افزایش فعالیت هورمون اکسین و جلوگیری ازریزش جوانه ها همچنین کاتالیزور و سنتز پروتئین از دستاوردهای استفاده از این محصول است.بهترین زمان مصرف قبل از شکوفه دهی و در زمان تورم جوانه می باشد.در توت فرنگی روند زایشی را تسهیل و تشکیل میوه را تسریع می کند.در گندم باعث افزایش گلوتن دانه و در درختان و سبزی و صیفی باعث افزایش کیفیت میوه می شود.همچنین روی در رشد لوله گرده و افزایش تشکیل میوه موثر و کمبود آن موجب تاخیر در باز شدن جوانه های رویشی و زایشی و همین طور ریزبرگی می شود.بر در فعالیت های زایشی و گرده افشانی ،افزایش جوانه های میوه زا ،تقسیم سلول های بافت مریستمی ، طول عمر دانه گرده و لوله نقش اساسی دارد.کمبود بر باعث عدم رشد پرچم خواهد شد و مادگی گل کوچک و عقیم خواهد ماند و بطور خلاصه فروت ست ززینکوبر کربوهیدرات و پروتئین را برای رشد روزنه ها تامین و موجب تسریع و تضمین فعالیت زایشی می گردد.

 

W/WCONTENT
8.50%Zn
0.15%B
2.00%N

 

روش مصرفمحلول پاشی
میزان مصرف/100lit 0.1-0.2lit

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط فروت ست با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف فروت ست با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.