زینکو فوس

این محصول از ترکیب روی و فسفر می باشد که با عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید غنی شده است . این کود باعث بهبود جوانه زنی شده و مقاومت گیاه را در مقابل تنش و بیماری ها افزایش می دهند . کاربرد خاکی زینکو فوس خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را افزوده و جذب عناصر را تسریع می کند . این محصول با عملکرد مستقیم بر سنتز پروتئین سبب تقویت فتوسنتز و افزایش نشاسته در گیاه می گردد.

توضیحات

زینکوفوس

این محصول از ترکیب روی و فسفر می باشد که با عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید غنی شده است . این کود باعث بهبود جوانه زنی شده و مقاومت گیاه را در مقابل تنش و بیماری ها افزایش می دهند . کاربرد خاکی زینکو فوس خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را افزوده و جذب عناصر را تسریع می کند . این محصول با عملکرد مستقیم بر سنتز پروتئین سبب تقویت فتوسنتز و افزایش نشاسته در گیاه می گردد.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.04-0.06kg/100lit 0.15-0.35kg/ 1000m2

 

(w/w)CONTENT
15.0%Total  Organic Matter
3.0%Total Nitrogen
1.9%Organic Nitrogen
1.1%Ureic Nitrogen
7.0%Total Phosphorus Pentaoxide P2O5
8.0%Water Soluble Zinc – Zn
0.4%Chlorine- Cl
1-3pH
Amino Acid+ Seaweed Extracts

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با زینکوفوس سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه زینکوفوس با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.